Regulamin

Niniejszy REGULAMIN jest ważny od 26.06.2022

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem świadczenia usług. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami.

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego festiwalkobiecosci.com  jest FORCHANGE ( zwana dalej Forchange ) z siedzibą w Warszawie, ul. Schroegera 82 lok 133, 01-828 Warszawa, o numerze NIP: PL1181239477
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń, warsztatów, coachingu, doradztwa  na wydarzenie edukacyjne.
 5. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. 

& 1 

Zasady Uczestnictwa w wydarzeniu FESTIWAL KOBIECOŚCI

 1. Uczestnicy wszystkich eventów, warsztatów, festiwali , szkoleń  ( wydarzeń edukacyjnych) organizowanych lub współorganizowanych przez FORCHANGE oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. 
 2. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. 
 3. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w wydarzeniach organizowanych przez FORCHANGE.
 4. FORCHANGE zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią wydarzeniami (eventami / szkoleniami )  z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 5. Uczestnicy wszystkich  festiwali, warsztatów, eventów itp. szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez FORCHANGE opisanych w niniejszym Regulaminie oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 6. FORCHANGE będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych 
 7. Poprzez udział w wydarzeniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy wydarzenie.  Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). 
 8. FORCHANGE nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką wydarzenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 9. Osoby biorące udział w wydarzeniach oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń / materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 10. Uczestnicy wydarzenia organizowanego przez FORCHANGE są zobowiązani do przestrzegania regulacji rządowych oraz wytycznych Organizatora dotyczących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania i zakażeń wirusem COVID-19.

& 2 

Zawarcie i zmiana umowy

 1. Umowa o świadczenie usług przez FORCHANGE na jakiekolwiek wydarzenie może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową zamieszonego na stronie www.
 2. Z chwilą wypełnienia formularza zgłoszeniowego uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. 
 3. Zakupione na wydarzenie bilety nie podlegają zamianie ani zwrotowi. Wyjątek stanowi przypadek opisany w pkt 5 niniejszego paragrafu.
 4. Program wydarzenia edukacyjnego organizowanego przez FORCHANGE może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od organizatora. Zmiana programu wydarzenia edukacyjnego nie stanowi jego odwołania uczestnikom nie przysługuje zwrot pieniędzy  lub zamiana biletów.
 5. FORCHANGE zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego wydarzenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne wydarzenia, szkolenia, usługi organizowane przez FORCHANGE.

& 3 

Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@forchange.pl w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

& 4 

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby FORCHANGE. 
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

festiwalkobiecosci.com © Wszystkie prawa zastrzeżone.